04.10.2023 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ПО СЛУЧАЙ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ
Покана за шесто редовно заседание на Общински съвет – Твърдица Дата:2020-03-18 


ПОКАНА
№ 6
гр. Твърдица, 10.03.2020 г.

На основание на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Твърдица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам 6-то редовно заседание на Общински съвет – Твърдица, област Сливен, което ще се проведе на 20.03.2020 г., петък, от 9.30 ч. в заседателната зала на Община Твърдица при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2.Предложение с вх.№ 1421/30.01.2020г. относно: Приемане на Общински план за младежта-2020г.

3. Доклад с вх.№ 1428/06.02.2020г. относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилище фонд и гаражи- общинска собственост.

4. Предложение с вх.№ 1437/20.02.2020г. относно: Състав на местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и Правилника за прилагане на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

5. Предложение с вх.№ 1451/02.03.2020г. относно: Приемане актуализация в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

6. Предложение с вх.№ 1438/20.02.2020г. относно: Именуване на улици по ПУП-ПРЗ за част от обхвата на кв. 63 по действащия план на гр. Твърдица.

7. Предложение с вх.№ 1439/20.02.2020г. относно: Промяна на собствеността на УПИ X-333,337, кв. 36 по плана на с. Сборище, отреден за детска градина, ведно с построените в имота сгради от частна общинска собственост в публична общинска собственост като имот предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.

8. Доклад с вх.№ 1441/21.02.2020г. относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбаа за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

9. Предложение с вх.№ 1447/28.02.2020г. относно: Приемане плановете на читалищата и годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Твърдица.

10. Предложение с вх.№ 1448/28.02.2020г. относно: Приемане на краткосрочна и дългосрочна общински Програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, и Програма за енергийна ефективност на община Твърдица.

11. Предложение с вх.№ 1450/02.03.2020г. относно: Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет-Твърдица.

12. Предложение с вх.№ 1452/02.03.2020г. относно: Промяна на собствеността на имот № 72165.410.885 по КККР на гр. Твърдица, с начин на трайно ползване - пасище от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

13. Предложение с вх.№ 1453/02.03.2020г. относно: Определяне на наемни цени за стопанската 2020/2021г. на земи, с начин на трайно ползване-пасища,мери и ливади в изпълнение на чл.37 и от ЗСПЗ.

14. Предложение с вх.№ 1454/02.03.2020г. относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Твърдица.

15. Предложение с вх.№ 1455/02.03.2020г. относно: Приемане на бюджетната прогноза за местните дейности на общината за периода 2021-2023г. –I етап.

16. Предложение с вх.№ 1456/04.03.2020г. относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Твърдица.

ИНЖ. ИВАН ПЕТРОВ

Председател на Общински съвет - Твърдица

 


Всички новини
Обява по МЗ № ОХ-337 от 30.04.2020 г. за СКСпО
 

пълният текст | Дата:2020-05-14
 
Обява по МЗ № ОХ-63 от 17.01.2020 г. за ВМС
 

пълният текст | Дата:2020-05-14
 
Протокол и заповеди от проведена процедура за обекти № 2009, № 2010, № 2011, № 2012 и № 2013
 

пълният текст | Дата:2020-05-13
 
Заповед относно процедура за извеждане на сеч в горски насаждения
 

пълният текст | Дата:2020-05-11
 
Разпределение на мери, пасища и ливади за стопанската 2020-2021 година
 

пълният текст | Дата:2020-05-11
 
ПУП – ПР за обхвата на УПИ IX -642 и УПИ Х - 641 в кв.41 по действащия ПУП – ПРЗ на гр.Шивачево, одобрен със Заповед № 312/12.05.1987 год.
СЪОБЩЕНИЕ от 11.05.2020 год. Община Твърдица на основание чл.128,ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61ал.3 от Административнопроцесуален кодекс обявява на заинтересувани лица: Мария 

пълният текст | Дата:2020-05-11
 
Съобщение
Общинска администрация Твърдица уведомява, че днес 05.05.2020 г. ще работи с граждани до 13:00 часа. 

пълният текст | Дата:2020-05-05
 
Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове
 

пълният текст | Дата:2020-05-05
 
Заповед № 173 на Кмета на Община Твърдица
 

пълният текст | Дата:2020-05-05
 
Обява за подбор на потребители за ползване на услуга „Патронажна грижа в община Твърдица”
 

пълният текст | Дата:2020-04-28
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2733 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]