04.10.2023 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ПО СЛУЧАЙ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ
Официално съобщение на община Твърдица Дата:2020-02-20 


Уважаеми съграждани, на 10.02.2020 г. Кмета на община Твърдица внесе официално в общински съвет Твърдица своята програма за управление мандат 2019-2023 година.

Програмата е с акцент подобряване условията за живот и отглеждане на деца от младите хора на територията на общината, извеждане на ново ниво на здравното обслужване и подобряване на образованието в училищната мрежа чрез акцентиране върху трите компонента от образованието според Закона за предучилищното и училищно образование – обучение, възпитание и социализация с акцент върху възпитанието и социализацията и противодействие на вербалното и физическо насилие в училищата. На следващо място програмата предвижда отстояване на позициите, които общината е завоювала през предходните два мандата с прекатегоризацията и от 5 /последен/ в 4 ерархически тип – тоест община с над общинско значение според категоризацията на Националната стратегия за пространствено развитие на България.

В заключение Ви уведомяваме, че в програмата е заложено стриктното прилагане на 12 – те принципа на добро и демократично управление на Съвета на Европа.

Принцип 1

Прозрачност при провеждането на избори, представителство и участие Местните избори трябва да се провеждат без манипулации, свободно и безпристрастно, в съответствие с международните стандарти и националното законодателство. Гражданите са в центъра на обществената активност. Те трябва да се ангажират да участват в обществения живот на местно ниво по ясно дефинирани начини. Всички мъже и жени трябва да имат право на глас при вземането на решения, пряко или чрез законно избрани представители. Това широко участие се основава на свободата на словото, събранията и сдруженията. Всички мнения, включително и тези на непривилегированите и най-уязвимите групи, трябва да се изслушат и да се имат предвид при вземането на решения, включително по отношение и на разпределението на ресурсите. Винаги трябва да се търси баланс между различните законни интереси и най-добрия интерес за цялата общност. Общите интереси на общността и начините за постигането им се формулират на базата на широк обществен консенсус. Решенията трябва да се вземат в съответствие с волята на мнозинството, като се съблюдават правата и законните интереси на малцинството.

Принцип 2

Отзивчивост. Целите, правилата, структурите и процедурите трябва да се адаптират към нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите. Трябва да се осигури предоставяне на обществени услуги и да се спазва разумен период за отговор на молбите и жалбите на гражданите.

Принцип 3

Ефикасност и ефективност Резултатите трябва да отговарят на целите, по които е постигнат обществен консенсус. Трябва да се постига максимално оползотворяване на наличните ресурси. Системите за управление следва да позволяват оценка и повишаване на ефикасността и ефективността на услугите. Следва да се извършват регулярни одити за оценка и подобряване на изпълнението.

Принцип 4

Откритост и прозрачност Решенията следва да се вземат и да се изпълняват в съответствие с установените правила и норми. Трябва да се осигурява публичен достъп до цялата некласифицирана информация по начин и ред, опре-делен от закона (напр. защита на неприкосновеността или гарантиране на прозрачно провеждане на процедури по обществени поръчки). Трябва да се осигури публичност на информацията за изпълнение на определени политики. Трябва да се осигури възможност за ефективно проследяване на постигнатите резултати и възможност за участие в дейността на местните власти.

Принцип 5

Върховенство на закона Местните власти трябва да спазват законите и да зачитат съдебните решения. Приетите правила и разпоредби следва безпристрастно да се прилагат и да са в съответствие с пред-видените от закона процедури.

Принцип 6

Етично поведение Общественото благо се поставя над личните интереси. Трябва да се въведат ефективни мерки за предотвратяване и борба с всички форми на корупцията. Своевременно трябва да се декларира конфликтът на интереси и засегнатите лицата да се въздържат от участие при вземането на съответните решения

Принцип 7

Компетенции и капацитет Непрекъснато трябва да се поддържа и повишава професионалният капацитет на ангажираните в процеса на управление, за да се подобри ефективността от работата им и да се постигат по-добри резултати. Държавните служители следва да се мотивират непрекъснато да подобряват своята работа. Следва да бъдат създадени и да се прилагат методи и процедури, които превръщат уменията в капацитет и водят до постигането на по-добри резултати.

Принцип 8

Иновации и готовност за промяна Следва да се търсят нови и ефективни решения на проблемите и да се приоритизират съвременните методи за предоставяне на услуги. Трябва да има готовност за въвеждане и тестване на нови програми, както и за използване на натрупания чужд опит. Трябва да се създаде благоприятен климат за въвеждане на промени, в интерес на постигането на определени резултати.

Принцип 9

Устойчивост и дългосрочна ориентация При прилагане на настоящите политики трябва да се вземат под внимание нуждите на бъдещите поколения. Непрекъснато следва да се взима под внимание устойчивото развитие на общността. Решенията трябва да са насочени към покриване на всички разходи, като целта е да не се оставят на бъдещите поколения негативи и проблеми – били те екологични, структурни, финансови, икономически или социални. Трябва да се осигури обща дългосрочна перспектива за бъдещето на местната общност при отчитане на непосредствените й нужди. Следва да съществува разбиране за историческите, културните и социални обвързаности, на които се основава тази перспектива.

Принцип 10

Разумно финансово управление Цените на предоставяните услуги не трябва да надхвърлят реалната им стойност, за да не се намали прекомерно търсенето, особено в случаите на предоставяне на важни публични услуги. Трябва да се следи за целесъобразност при финансовото управление, включително при сключването на договори и използване на заеми, при изчислява-нето на ресурсите, приходите и резервите и при използването на извънредните приходи. Многогодишните бюджетни планове следва да са изготвят при широко обществено обсъждане. Рисковете трябва правилно да се преценяват и управляват, вкл. чрез реалистичното им разпределяне в случаите на публично-частни партньорства и публикуване на консолидирани отчети. Местната власт трябва да участва в изготвяне на разпоредбите и споразуменията, касаещи междуоб-щинската солидарност, справедливото разпределяне на тежестите, ползите и редуцирането на рисковете (изравнителни системи, междуобщинско сътрудничество, споделяне на рискове и др.).

Принцип 11

Човешки права, културно разнообразие и социално сближаване Местната власт следва да зачита, защитава и прилага човешките права, да се бори срещу всяка проява на дискриминация. Културното разнообразие трябва да се приема като преимущество. Постоянно трябва да се работи за създаване на местна общност, в която всички да откриват своите интереси и да се идентифицират с нея, без да се чувстват изолирани Трябва да се насърчават социалното сближаване и интеграцията на непривилегированите райони. Следва да се гарантира достъпът до важни услуги, особено за най-необлагодетелстваните групи от населението.

Принцип 12

Отговорност. Всички ръководни лица и колективни органи следва да носят отговорност за своите решения. Решенията следва да се разгласяват и обясняват. Решенията следва да могат да се санкционират. Трябва да съществуват ефективни средства срещу злоупотреби и срещу такива действия на местните власти, които накърняват правата на гражданите.

 


Всички новини
Обява по МЗ № ОХ-337 от 30.04.2020 г. за СКСпО
 

пълният текст | Дата:2020-05-14
 
Обява по МЗ № ОХ-63 от 17.01.2020 г. за ВМС
 

пълният текст | Дата:2020-05-14
 
Протокол и заповеди от проведена процедура за обекти № 2009, № 2010, № 2011, № 2012 и № 2013
 

пълният текст | Дата:2020-05-13
 
Заповед относно процедура за извеждане на сеч в горски насаждения
 

пълният текст | Дата:2020-05-11
 
Разпределение на мери, пасища и ливади за стопанската 2020-2021 година
 

пълният текст | Дата:2020-05-11
 
ПУП – ПР за обхвата на УПИ IX -642 и УПИ Х - 641 в кв.41 по действащия ПУП – ПРЗ на гр.Шивачево, одобрен със Заповед № 312/12.05.1987 год.
СЪОБЩЕНИЕ от 11.05.2020 год. Община Твърдица на основание чл.128,ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61ал.3 от Административнопроцесуален кодекс обявява на заинтересувани лица: Мария 

пълният текст | Дата:2020-05-11
 
Съобщение
Общинска администрация Твърдица уведомява, че днес 05.05.2020 г. ще работи с граждани до 13:00 часа. 

пълният текст | Дата:2020-05-05
 
Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове
 

пълният текст | Дата:2020-05-05
 
Заповед № 173 на Кмета на Община Твърдица
 

пълният текст | Дата:2020-05-05
 
Обява за подбор на потребители за ползване на услуга „Патронажна грижа в община Твърдица”
 

пълният текст | Дата:2020-04-28
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2733 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]